Velkommen til Boldklubben "FREM´S" Historiske Arkiv

 

 _____________________________________________________

Bane på EnghavevejDet gamle klubhus på Eng

 
 
 
 


7. oktober 2008/
Klubhusets historie

Tillæg til Ib Henriksens tekst.

Det var ikke rigtigt hvad klubbens formand Aage Jensen skrev i jubilæumsskriftet 1936-1946.

Historisk udvalg har fundet et dokument hvor Københavns Kommune afvikler lån, som FREM gav Kommunen til opførelse af klubhuset.

 

Mon ikke der er mange der ligesom undertegnede havde den ,opfattelse, at "FREM" ved bygningen af klubhuset i 1941 lånte Københavns Kommune 100.000 kr. af en byggesum på 130.000 kr., hvis der er det, så er her den rigtige version skrevet af den daværende formand Aage Jensen i årsbogen 1936-1946.

Citat:
Valby
Naar der i det foregaaende ikke har været berettet mere om Klubbens Flytning til de nye Baner, saa er Aarsagen ikke den, at der ikke blev arbejdet med Spørgsmaalet fra Bestyrelsens Side; thi det blev der i høj Grad, men en samlet Beretning vil gøre hele Arbejdet mere overskueligt.

Efter at Københavns Kommune, som allerede tidligere nævnt, havde vedtaget at opføre et stort Idrætsanlæg i Valby, blev der udskrevet en offentlig Konkurrence om dette.
Foruden en Snes Træningsbaner for Fodbold, et Stadion med Plads til 100,000 Tilskuere, en Træningsbane for Atletik, en Opvisningsbane for Fodbold, Haandboldbaner samt et Friluftssvømmestadion skulde der anlægges en Svømmehal, en Badminton Hal, Haandbold- og Lawn Tennishaller, diverse Omklædningslokaler m.m.

Den offentlige Konkurrence vandtes af to unge Arkitekter, Philip Arctander og Hans Henning Hansen, sammen med Professor Steen Eiler Rasmussen, at forestaa dette storstilede Anlæg.

I 1939 traadte vort Byggeudvalg, der nu bestod af Formanden, Anders Henrichsen, og Laurits Svane, for Alvor i Virksomhed for sammen med Arkitekterne og Inspektør Mouritz Rasmussen fra Københavns Idrætspark at planlægge Indretningen af den Bygning, som "FREM" skulde bebo.

Det skal her nævnes, at vor afdøde Formand, Julius Andersen, der var Medlem af Københavns Idrætsparks Forretningudvalg til sin Død, ved sin indsats der havde skabt en Atmosfære af velvillig Forstaaelse over for Klubben, hvad der ogsaa gav sig Udtryk derved, at der blev taget et vidtgaaende Hensyn til de Ønsker, som Udvalget fremsatte angaaende de Lokaler, man ønskede, og disses Indretning.

Krigens Udbrud den 1. september 1939 satte en foreløbig Stopper for Projektets Udførelse i sin Helhed, da Mulighederne for at rejse den fornødne Kapital nu ikke var til stede. Københavns Idrætspark vilde i Stedet lade de for Boldsporten nødvendige Bygninger opføre, om end i stærk begrænset Omfang og Udstyr. Med Begivenhederne omkring den 9. April 1940 blev imidlertid ogsaa denne Plan opgivet.

Bestyrelsen var imidlertid ikke til Sinds at opgive Tanken om at faa vor Del af Planen gennemført. Dels var Forholdene paa Enghavevej efterhaanden blevet saa daarlige, at en Forandring var uomgængelig nødvendig, og dels var man klar over, at fik man ikke gennemført Planen nu, saa vilde der gaa mange Aar endnu, før vi kom til at flytte.
Man udkastede derfor den Tanke over for Københavns Idrætspark at lade "FREM" selv opføre et Klubhus. Bestyrelsen mødte med en Plan og et Overslag over Byggesummen, som vilde komme til at ligge paa omkring 130,000 Kr. (Det skal her nævnes, at "FREM" var indgaaet paa at laane Københavns Idrætspark et Beløb paa 100,000 Kr.)
Inden der imidlertid var taget Stilling til dette Forslag, blev sagen løst paa anden
Maade.

Den truende Arbejdsløshed medførte Planlæggelse af forskellige
Nødhjælpsarbejder med Tilskud fra Staten. Med Overborgmester Viggo Christensens og Borgmester S. Munks Interesse for Sagen kom vort Klubhus med til de Arbejder, der saaledes skulde bringes til Udførelse.

Ved Projektets Behandling i Københavns Borgerrepræsentation gik Overborgmesteren saa stærkt ind for Sagen, at den trods Krav herom fra en enkelt Side blev vedtaget uden Udvalgsbehandling.

I løbet af Foraaret 1941 blev Arbejdet endelig paabegyndt, og den 1. Marts 1942 kunde vi tage vort nye Klubhus i Brug. Paa Grund af Forholdene blev det dog ikke udført efter den oprindelige Plan, men Bestyrelsen maatte renoncere paa nogle af sine Ønsker. Selve Indvielseshøjtideligheden var paa grund af Forholdene ganske enkel og stilfærdig og indledtes med, at Bestyrelsens Medlemmer om Morgenen nedlagde Kranse paa Julius Andersens og Alex. Henningsens Grave. De havde begge været Formænd, medens Klubben havde sit hjem paa Enghavevej.

Kl. 11 holdt Generalkonsul Louis Østrup Indvielsestalen, hvorefter Klubflaget blev hejst med Afsyngelsen af vor Klubsang. Efter at Lokalerne var blevet beset, blev der serveret et Glas Vin og Kransekage for de fremmødte Medlemmer og Gæster.

Fra "Det internationale Fodboldstævne" mødte en Deputation, der med Landsretssagfører Edvin Hansen som Ordfører overbragte "FREM" en Lykønskning fra de øvrige Deltagere i Stævnet, og som en synlig erindring om Begivenheden overrakte Klubben et originalt Vægur formet som en overskaaret Fodbold og i vore Farver.
Inden vi naaede saa langt, var der udført et stort Stykke Arbejde af Klubbens Bestyrelse og det særlige Baneudvalg. Men uden den gode Forstaaelse og velvillige Indstilling, som vi fandt saavel hos Københavns Kommune, som hos Københavns Idrætspark, havde vi ikke opnaaet saa godt et Resultat.

Der er derfor Anledning til i nærværende Skrift at bringe en Tak til alle de Institutioner og Personer, som har ydet os Støtte i denne Sag. Det gælder Overborgmester Viggo Christensen, Borgmester Peder Hedebol, samt Borgmester S. Munk og fra Københavns Idrætspark Forretningsudvalgets Formand, Overretssagfører Hans Madsen. Endvidere D.B.U.s Formand, Landsretssagfører Leo Frederiksen m. fl.
Glemmes maa ikke Arkitekterne d 'Hrr. Professor Steen Eiler Rasmussen, Philip Arctander og Hans Henning Hansen eller daværende Inspektør ved Københavns Idrætspark, Moritz Rasmussen. Disse 4 herrer skylder vi tak for den udmærkede Maade, paa hvilken Samarbejdet forgik ved Udarbejdelsen af Planerne vedrørende Lokalernes Indretning m. v. og for den Lydhørhed og Imødekommenhed, d 'Hrr. udviste over for vore Ønsker.

Naar man nu kommer ind i Klubbens Lokaler paa Julius Andersensvej, kan man kun glæde sig over de Fremskridt, der har fundet Sted i forhold til Enghavevej, og selvom vore Ønsker med Hensyn til Plads ikke blev helt opfyldt, saa vil der nok blive raadet Bod herpaa, naar Forholdene engang tillader det.
Baneforholdene er jo ogsaa betydeligt bedre nu. Tidligere havde vi kun 2 Baner at disponere over, mens vi nu har 5 og Tilsagn om flere, dersom det skulde vise sig nødvendigt.

Vi har i det foregaaende taget Afsked med Enghavevej, hvad der maaske ikke er helt rigtigt; thi det er Hensigten at indrette et mindre Sportsanlæg paa en Del af det gamle Areal samt nogle af de omliggende Grunde, og Bestyrelsen har Løfte om Adgang til eventuelt at lade nogle af vore Juniorhold træne der nærmest for ikke helt at miste Kontakten med Vesterbro.
Citat slut

Dette var klubhusets historie og den opfattelse, som mange, og også undertegnede troede var den rigtige er nu rettet for eftertiden.


Ib Henriksen

 

  

John Hansen optaget i  DBU´s Hall of Fame

22. marts 2016

Historisk hæder

I forbindelse med den store prisuddeling Dansk Fodbold Award, som blev afholdt 21. marts 2016, blev 6 af dansk fodbolds største personligheder indlemmet i Dansk fodbolds Hall of Fame.

En af dem var vores egen gamle kæmpe 'Lange John' Hansen. Han blev hædret for sine præstationer ved OL i 1948 og for sin store rolle som foregangsmand for danske spillere, der kom til Italien som professionelle. Trods den store succes i Italien var FREM altid John Hansens klub, og han vendte tilbage efter udlandsopholdet.
Også Lange Johns søn Henning er fremmer, og det var ham, der stolt modtog prisen på sin fars vegne.

John Hansen nåede kun 8 landskampe, men scorede til gengæld 10 mål. Og endnu mere vigtigt spillede han 115 kampe for FREM og scorede 113 mål. Det i sig selv berettiger til en plads i Hall of Fame. Her kommer han iøvrigt i selskab med tre andre fremmere: Sophus 'Krølben' NielsenSophus 'Målmand' Hansen og Pauli Jørgensen.

Stort tillykke til John Hansen, til hans familie og til alle os i Boldklubben FREM.

I beskrivelsen i Hall of Fame står der blandt andet følgende:

I de seks år, John Hansen spillede for Juventus, vandt klubben mesterskabet to gange og opnåede 2. pladsen to gange, mens det blev til henholdsvis en 3. og 4. plads i de to øvrige sæsoner. ”Ansén”, som italienerne kaldte ham, kæmpede hver sæson med Gunnar Nordahl, den svenske skarpskytte i AC Milan, om topscorerprisen. Det lykkedes ham at vinde den én gang. I sine 187 kampe i Serie A lavede John Hansen 124 mål; svarende til 0,66 i gennemsnit per kamp; en bedrift, ingen i den zebrastribede før eller siden har præsteret.

John Hansen opnåede en fabelagtig succes og popularitet i Italien. Han var en fryd for øjet med sit formidable hovedspil, sit dræbende skud, sin særlige evne til at forudse en målchance og sin imponerende koldblodighed foran mål. Han var ikke alene alle målmands skræk. Også hans direkte modstander kunne blive så modløs ved tanken om at skulle spille overfor ham, at han simulerede en skade under opvarmningen for at undgå konfrontationen. Juventus accepterede modvilligt, at John Hansen sluttede sit italienske eventyr med én sæson i S.S. Lazio.

Tilbage i Danmark måtte John Hansen igennem den daværende obligatoriske karantæne på to år for hjemvendte professionelle. I den periode påtog han sig jobbet som træner i barndomsklubben FREM. Så han var i rimelig god fysisk form, da han gjorde comeback i Danmarksturneringen, hvor han blev en publikumsattraktion. Det blev til 43 kampe. Sammenlagt er han noteret for 113 mål i 115 kampe for FREM.
 

 

 

 

Sidste Nyt

NYE

SPÆNDEENDE 

OPDATERINGER
                                       

NYHED !!

Hele "FREMS" Historie i form af 265 Medlemsblade (ca. 5000 sider ) ligger nu på Hjemmesiden

Og som noget nyt er der nu billeder af alle forsider så det er nemmere at orienterer sig

Tryk på nedenstående link og gå ind og se alle medlemsbladene

"Medlemsblade" 
______________________________________________________________________________________________________________

"Historisk Arkiv" har nu fået sin egen  "YouTube" Video  kanal og der vil i fremover finde alle  Frems Relaterede Videoer

Tryk på nedenstående link 
for at se alle vore videoer
"Historisk Akiv Video Kanal" 
___________________________________________________________________________________________________________

Nyhed!!

Alle vores Jubilæumsbøger er nu blevet indbundet og kan Lånes hos Arbejdermuseet Bibliotek
Rømersgade 22 1362 Kbh. K -
Tlf: 33 93 25 75 
 

Støt Vores Sponsorer - De støtter os

 • Støvsugerbanden
  Støvsugerbanden
 • Drinx.dk
 • Cafè Ellebo
  Cafè Ellebo
 • Allan Mylius
  Allan Mylius
 • Valby Tandlægeklinik
  Valby Tandlægeklinik

Vedr. Billed Galleriet

Hvis du holder musen hen over billedet bliver det stående. 
Du  kan nu i ro og mag studere det nærmere
____________________________________  
Det samme gør sig gældende ved vores Sponsorer
Tryk på billedet for at se den aktuelle sponsors Hjemmeside